Wednesday, November 25, 2015

สรุปผลการเรียนรู้วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ลงในโพสต์นี้ เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2558 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ที่นี่ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ให้ครบถ้วน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน

1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/.........สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ...........

ต้อง Login ก่อนตอบกระทู้นี้

Thursday, November 19, 2015

Final individual Design Project : ARTD3302 Graphic Design for Packaging

Final individual Design Project : ARTD3302 Graphic Design for Packaging. กิจกรรมประเมินผล แสดงนิทรรศการผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลและการทดสอบปลายภาคเรียน กิจกรรมประจำวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ 1/2558. ออกแบบนิเทศศิลป์ ปี3 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

Monday, November 16, 2015

ประกาศกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558 กลุ่ม 101 และ 201 วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


วิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์

ประกาศกำหนดการสอบและส่งผลงานโครงงานออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน 1/2558 กลุ่ม 101 และ 201
ครั้งหน้าวันที่ 18 พย.2558 แสดงผลงานนิทรรศการโครงการออกแบบส่วนบุคคล หน้าชั้นเรียน เริ่มตรวจนิทรรศการตามตารางเวลาเรียนแต่ละกลุ่ม มีกิจกรรมการตรวจงานและประเมินผลงานตามรายการดังนี้คือ
1. แสดงวิธีคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วย Moodboard แสดง ส1.-ส.3 ขนาดบอร์ด 50x70 ซม. แสดงArtwork แผ่นคลี่ และ 3D presentation ไม่น้อยกว่า 2 แผ่น พร้อมตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจและตั้งใจแต่งกายเรียบร้อย
2.มีผลงา่น Mock up ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จริงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ คู่แข่งและงบประมาณวัสดุหลัก 500 บาท ได้ผลิตภัณฑ์+บรรจุภัณฑ์ 1 โหล
3.นำเสนอผลงานผ่าน Blog ตนเองตั้งแต่ ส.1 - ส.3 และไฟล์รายงานสรุปผลโครงการออกแบบเป็นไฟล์ pdf ที่นำเสนอ embeded link ไว้แล้วที่www.issuu.com ไฟล์รายงานสรุปรวมไม่น้อยกว่า 16 หน้า
4.ส่ง-แสดง-แชร์ไฟล์อาร์ตเวิร์คผลงานทั้งหมดทุกชนิด เช่น ไฟล์รายงาน.doc .pdf .ai. psd. jpg .skp และหรือไฟล์ชนิดอื่นๆ ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ไว้แล้วในกลุ่มเดิม
โดยรายงานและนำเสนอเรียงตามลำดับสลับหัวท้ายจากรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน หากมาไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อเรียกแล้วไม่พร้อม ก็ปรับตกในกิจกรรมภาคปฏิบัตินี้
5.มีการสอบวัดความรู้หลังการเรียน เวลา 11.30 น. ภาคสมทบเวลา 20.00 นในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

การเรียนการสอบครั้งสุดท้าย 25 พย. 2558 มีการสอบปลายภาคเรียนในระบบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info เริ่มเวลา 9.00 น.

ประกาศแล้วใน Google Classroom 11.พย.

LinkWithin Arti3314.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...